..

Νέα τρικυμία στο εσωτερικό της Κοινωφελούςς επιχείρησης του Δήμου Μαραθώνα, προκαλεί η αποκάλυψη,ότι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιέργως παραμένει καταχωνιασμένη στα συρτάρια της προέδρου, σύμφωνα με την οποία απόφαση η κοινωφελής επιχείρηση ,όφειλε εδώ και καιρό να αντικαταστήσει τον μέχρι και σήμερα ,διευθυντή τον οικονομικών ,μιας και δεν κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο ,προσόντα.

Οι πληροφορίες και τα παράπονα για την λειτουργία στην κοινωφελή επιχείρηση που φτάνουν καθημερινά στο γραφείο του δημάρχου, αν και βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της διασταύρωσης τους, έχουν κάνει έξαλλο τον Ηλία Ψινάκη.

Τις ίδιες πληροφορίες ,τις έχουμε και εμείς στα χέρια μας και όταν διασταυρωθούν θα σας τις παρουσιάσουμε αναλυτικά.

Το σίγουρο πάντως την δεδομένη στιγμή, και με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον του Δημάρχου ,είναι ότι με το πέρας τον εργασιών για το  «1ο MARATHON FORUM» και τον «5ο Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα 2018»,ο Ηλίας Ψινάκης σκοπεύει να κάνει «απόβαση» στην Κοινωφελή επιχείρηση και αφού  τα κάνει γυαλιά καρφιά  να διορθώσει μόνος του τα κακώς κείμενα.

Είναι γεγονός ότι όταν ο Ψινάκης ανακαλύπτει παρανομίες ,παρατυπίες ή κακώς κείμενα ,επεμβαίνει προσωπικά και τα διορθώνει , κάτι που και στην περίπτωση της Κ.Ε.Δ.Μ.Α. αναμένετε να φέρει αλλαγές στα διοικητικά της.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 23/15-11-2016 τακτικής συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος και συγκεκριμένα το άρθρο 14 που αφορά τις διευθυντικές θέσεις

ΑΡΘΡΟ 14

Πρόσληψη ή Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή

  1. Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης δύναται να καλυφθεί μετά από σχετική απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είτε με πρόσληψη, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο είτε με

τοποθέτηση κατά τα προβλεπόμενα στο επόμενο άρθρο ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες της

Επιχείρησης .

  1. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έπειτα από σχετική προκήρυξη,

σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο .

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο ιβ΄ του ν.2190/94, όπως αυτός τροποποιήθηκε και

ισχύει, εξαιρούνται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄«Περί συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα» –

εξαιρούνται δηλαδή των διαδικασιών πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π.- οι απευθείας διοριζόμενοι σε διευθυντικούς

βαθμούς ή καθήκοντα.

  1. Η θέση Διευθυντή της επιχείρησης προβλέπεται και από τον Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης,

όπου προβλέπονται και οι αρμοδιότητές του.

  1. Τα προσόντα που πρέπει να έχε ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης είναι τα ακόλουθα: Α)

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής Διοίκησης

6

Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομικής κατεύθυνσης β) εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης σε

φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης τουλάχιστον 5 ετών, γ) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας δ) πολύ καλή

γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτύου.

  1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και στην οποία οι υποψήφιοι θα δώσουν συνέντευξη κατά την οποία

θα πρέπει να αξιολογηθούν τα παρακάτω: α) η προσωπική αντίληψη του υποψηφίου για το Επιχειρησιακό

πρόγραμμα της Επιχείρησης, β) η καλή γνώση των αναγκών της αγοράς, γ) η σφαιρική αντίληψη για τον

σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, δ) η ικανότητα στη διαχείριση ανθρώπινων

πόρων, ε) η αντίληψη και ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας ή π.χ. ενός συμφωνητικού όπου απαιτούνται

βασικές νομικές γνώσεις, στ) η γενικότερη προσωπικότητα του υποψηφίου

  1. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 20α του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 και το υπ’ αριθμ.

ΔΙΠΠ/Υ.ΕΠ.2/130/5403/12-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης , για την πρόσληψη διευθυντή σε κοινωφελή επιχείρηση με θητεία (ΙΔΟΦ), θα πρέπει να

ακολουθηθεί η διαδικασία της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει δεδομένου ότι η έννοια

της ανωτέρω έγκρισης εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική ελέγχου του αριθμού των προσλήψεων είτε

πρόκειται για τακτικό προσωπικό είτε για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, για σοβαρούς λόγους αναγόμενους στην τεκμηριωμένη πλημμελή άσκηση

των υπηρεσιακών του καθηκόντων, όπως : η απρεπής συμπεριφορά προς το κοινό, η έλλειψη πρωτοβουλίας, η

αδιαφορία στην βελτίωση μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση

στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, η κακή συνεργασία με το προσωπικό, η προφανής έλλειψη διοικητικών

ικανοτήτων, ή της απαιτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η υπηρεσιακή ανεπάρκεια και η μεροληπτική

κρίση κατά την αξιολόγηση του προσωπικού.

  1. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτησή του για σοβαρούς

προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ύστερα από απόφαση αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  1. Ο Γενικός Διευθυντής , δικαιούνται καθ΄όλη τη χρονική διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, όλα τα

προβλεπόμενα ειδικά επιδόματα για την αντίστοιχη θέση, η χορήγηση των οποίων διακόπτεται με την ανάκληση

της περί ανάθεσης των καθηκόντων απόφασης.

Η διακοπή της καταβολής των επιδομάτων αυτών, αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της χρονολογίας

έκδοσης της ανακλητικής από

Comments

comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here